Avtodom Delfin
Ponudba
Opisi AD
Dodatna oprema
Cenik
Pogodba
Prevzemni list
Splošni pogoji
Kontakt
Potepuh
Vtisi - forum
Knjiga gostov


1. POGOJI NAJEMA
Avtodom lahko najame oseba starejša od 25 let in z veljavnim vozniškim dovoljenjem najmanj 3 leta. Veljavnost vozniškega dovoljenja mora trajati najmanj do konca najema. Za najem avtodoma je vozilo potrebno rezervirati. Ob prevzemu vozila mora najemojemalec imeti svoje veljavno vozniško dovoljenje s seboj. Za potovanja izven držav članic Evropske unije mora imeti dovoljenje za vožnjo tujega vozila. Naša praksa je, da kljub temu vsakemu najemniku, ne glede kam potuje, preskrbimo Dovoljenje za vožnjo tujega vozila (AMZS). V ta namen pravočasno potrebujemo fotokopijo osebnega dokumenta najemnika/voznika. Najemnik, ki je naveden v pogodbi odgovarja za posledice morebitnih kršitev pogodbe. Z vozilom upravlja najemnik, ki je naveden v pogodbi.Vozila ne sme dati v podnajem ali v uporabo drugi osebi. Morebitne kakršnekoli  kazni gredo v breme najemnika. V vozilo ni dovoljeno imeti domačih živali. V vozilu ni dovoljeno kaditi. Podaljšanje najema ni možno brez predhodnega dovoljenja lastnika avtodoma. Najem prične veljati s podpisom obeh pogodbenikov najemne pogodbe in primopredajnega zapisnika, plačila celotnega zneska predvidenega najema in plačila varščine. Najem se konča s podpisom obeh pogodbenikov primopredajnega zapisnika, poravnavi morebitnih dodatnih stroškov, ter vračilom upravičene varščine

2. PLAČILA, DOPLAČILA IN PENALI
Ob prevzemu mora biti plačan celoten predviden najem ter položena celotna varščina. V ceno je vračunan DDV, pripadajoče število kilometrov, obvezno in kasko zavarovanje, FIAT avto asistenca, osnovna oprema.
V ceno ni vračunano gorivo, parkirnine, cestnine, kamp. takse, fino čiščenje 60 EUR.
 PENALI:
 -v primeru kajenja v avtodomu 250 EUR
 -polna WC posoda 200 EUR
 -polna posoda za pitno vodo 150 EUR
 -polna posoda z odpadno vodo 150 EUR

3. PREVZEM IN VRAČILO VOZILA
Prevzem vozila je po dogovoru. Stranki skupaj pregledata vozilo in podpišeta zapisnik o stanju vozila. Vsaka stranka dobi en izvod, kateri je podlaga za ugotavljanje morebitne škode ob vračilu avtodoma. Vračilo vozila je enako uro kot je bil prevzem. Če najemnik zamudi se računa dodatni dan. Pri prevzemu ima avtodom polno posodo goriva, dovolj vseh tekočin v motorju ter dovolj gospodinjskega plina. Ima pa prazen tank za pitno vodo, ter prazno WC posodo in posodo odpadne vode. Pri prevzemu se najemnika ustno opozori na posebnosti pri vožnji in uporabi avtodoma. Po podpisu predajnega zapisnika najemnik dobi ključe in dokumente vozila. Avtodom vrne najemnik: - s prazno posodo pitne vode,- s prazno posodo odpadne vode,- s prazno WC posodo,- s polno posodo goriva,- z dovolj vseh tekočin v motorju,- očiščenim vozilom. Ob vrnitvi opravita obe stranki zapisniški pregled vozila in ugotovita skladnost stanja vozila z zapisnikom o prevzemu. Pri ugotovitvi poškodb ali neizpolnjenih obveznostih iz »NAJEMNIH POGOJEV« se le te obračunajo po ceniku obrtnikov usposobljenih za takšna popravila ali iz cenika »NAJEMNIH POGOJEV« . Poračuna se iz varščine. V primeru soglasja med strankama, zapisnik o vrnitvi avtodoma podpišeta obe stranki,vrnejo se ključi in dokumenti vozila in s tem je najem zaključen. V primeru nesoglasja se zapisniško ugotovi predmet spora in se lahko sproži spor na sodišču v Kranju.

4. ODGOVORNOST NAJEMNIKA
 Najemnik mora ob vsakokratni zapustitvi vozila, avtodom zakleniti. Ključe in dokumente vozila varno hrani pri sebi. Najemnik odgovarja neomejeno:
 - za poškodbe na vozilu, ki niso nastale ob prometni nesreči,
 - za poškodbe in kazni, ki so posledica nespoštovanja predpisov, zakonov, pravil,…
 Vsi posegi v vozilo brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so prepovedani in zato se stroški popravil ne priznavajo. V primeru okvare vozila ali opreme na vozilu zaradi dotrajanosti ali tehnične napake gredo stroški popravila na račun najemodajalca, izvedba popravila in plačila pa je po dogovoru z najemojemalcem. V primeru prometne nesreče mora najemnik:

- izpolniti obrazec "Evropsko poročilo o nesreči",
- napisati izjavo o nealkoholiziranosti,
- nezgodo mora prijaviti policiji.
V primeru, da po krivdi najemnika zavarovalnica zavrne plačilo škode, jo je dolžan najemnik v celoti poravnati. V primeru, da škodo krije zavarovalnica, je najemnik dožan poravnati škodo v višini do 1% odbitne franšize, ki se mu odbije od varščine.V primeru poškodovanja vozila od neznane osebe je najemnik dolžan dogodek prijaviti policiji in pridobiti njen zapisnik.

5. VARŠČINA
Ob prevzemu vozila je potrebno položiti varščino 700,00 €, ki se uporabi za plačilo:
- do 1% odbitne franšize v primeru nesreče ali kraje vozila,
- izgube bonusa pri zavarovanju,
- manjkajočo ali poškodovano opremo,
- razlogov, ki nastanejo iz nespoštovanja »NAJEMNIH POGOJEV«, pravil ,zakonov indrugih predpisov.

6. REZERVACIJA
Rezervacija se izvrši z nakazilom avansa na transakcijski račun. Rezervacija znaša 40% zneska predvidenega najema. Celotna vrednost najema se prav tako vplača na transakcijski račun in sicer najkasneje 10 dni pred pričetkom najema vozila. Stroški odpovedi rezervacije so:

-odpoved nad 30 dni pred odhodom 50 % avansa 
-odpoved 30 do 10 dni pred odhodom izguba avansa   
-odpoved od 10 do 1 dan pred odhodom 85 % celotne vrednosti najema
 

Top